Kallelse till Kårstämma 3 oktober


gillakruse- Skrivet20 september 2012

Kallelse till kårens medlemmar!
Kom till Kårstämma onsdag 3 oktober 2012 kl 18.30

Kårstämman är scoutkårens årsmöte
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 26 september via gillakruse@hotmail.com
Vi bjuder på fika och trevlig samvaro för kårens medlammar. En bra chans att träffa scoutkollegor på andra avdelningar, framföra åsikter och påverka!

Lokal: Scoutlokalen Holbergsgatan 125
Läs mer, dagordning: klicka på rubriken

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

3. Justering av röstlängden.

4. Val av två protokolljusterare.

5. Frågan om stämman behörigen sammankallats.

6. Godkännande av föredragningslistan.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.

8. Frågan om fastställande av balansräkning samt beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Beslut med anledning av kårens resultat.

10. Motioner och propositioner (se bilaga).

11. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästa verksamhetsår.

12. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av kårordförande.

13. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av vice kårordförande.

14. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av övriga ledamöter till styrelsen.

15. Val av revisorer och revisorssuppelanter.

16. Val av scoutkårens delegater till distriksstämman samt suppleanter för dessa.

17. Val av warfvskommitté om minst tre personer.

18. Val av lokal- och utrustningskommitté om minst tre personer.

19. Val av valberedning inför nästa ordinarie kårstämma om minst tre personer.

20. Stämmans avslutande.

Efter ordninare stämma är alla välkomna att stanna kvar och umgås.