Kallelse till Kårstämma 3 oktober


gillakruse- Skrivet05 september 2015

Blackebergs Sjöscoutkår ansluten till Scouterna

Kallelse till kårens medlemmar!
Kom till Kårstämma onsdag 30 september 2015 kl 18.30
(Själva stämman besäknas öppna kl 19), fika och hjälp till att ställa i ordning innan!)

Kårstämman är scoutkårens årsmöte.
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 18 september via fanny.linnros@gmail.com
Vi bjuder på fika och trevlig samvaro för kårens medlammar. En bra chans att träffa scoutkollegor på andra avdelningar, framföra åsikter och påverka!
Lokal: Scoutlokalen Holbergsgatan 125

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

3. Justering av röstlängden.

4. Val av två protokolljusterare.

5. Frågan om stämman behörigen sammankallats.

6. Godkännande av föredragningslistan.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.

8. Frågan om fastställande av balansräkning samt beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Beslut med anledning av kårens resultat.

10. Motioner och propositioner (se bilaga).

11. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästa verksamhetsår.

12. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av kårordförande.

13. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av vice kårordförande.

14. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av övriga ledamöter till styrelsen.

15. Val av revisorer och revisorssuppelanter.

16. Val av scoutkårens delegater till distriksstämman samt suppleanter för dessa.

17. Val av warfvskommitté om minst tre personer.

18. Val av lokal- och utrustningskommitté om minst tre personer.

19. Val av valberedning inför nästa ordinarie kårstämma om minst tre personer.

20. Stämmans avslutande.

Efter ordninare stämma är alla välkomna att stanna kvar och umgås och framför allt prata om kommande sommarens lägerplaner. Vad vill ni?
Och hur går det med flytten av lokalen? Passa på att mingla!

Billaga 1

Proposition från styrelsen 150905

Styrelsen föreslår att dela upp kommitten som kallas Lokal- och materialkommitten i två.
Förslaget innebär att vi har en Lokalkommitte som har hand om vår nya lokal och allt som hör därtill, och en Materialkommitte som har hand om allt vårt material som hör till lägerutrustning mm.

För att detta ska gå igenom så måste detta ändras i stadgarna, där det står vilka kommitteer som ska väljas på årsmötet. Styrelsen föreslår att stämman godkänner att detta ändras i föredragningslistan för kårstämman, som står i stadgarna.

Information:
21 § Stadgeändring
För att ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid en ordinarie kårstämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande kårstämmor.
Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Beslut av ändring i stadgan ska meddelas Scouternas styrelse.

För styrelsen

Gilla Kruse, ordförande