Dagordning Kårstämma 2013


Pga. problem att öppna dagordningen skrivs den här i textform:

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Justering av röstlängden.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Frågan om stämman behörigen sammankallats.
6. Godkännande av föredragningslistan.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
8. Frågan om fastställande av balansräkning samt beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Beslut med anledning av kårens resultat.
10. Motioner och propositioner (se bilaga).
a, Proposition. Stadgeändring ang. warfvschef
b, Motion av Mikael Erneberg. Inköp av två-kronor.
c, Motion av Hampus Boesen. Uppstartande av ny "kappseglingavdelning".
11. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
12. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av kårordförande.
13. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av vice kårordförande.
14. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av övriga ledamöter till styrelsen.
15. Val av revisorer och revisorssuppelanter.
16. Val av scoutkårens delegat(er) till distriksstämman samt suppleanter för dessa
17. Val av warfvskommitté om minst tre personer.
18. Val av lokal- och materialkommitté om minst tre personer.
19. Val av valberedning inför nästa ordinarie kårstämma om minst tre personer.
20. Stämmans avslutande.

Efter ordninare stämma är alla välkomna att stanna kvar och umgås. En viktig sak vi behöver prata om utanför stämmans protokoll är tex. nästa sommars läger.